Frankrijk kent een aantal kwaliteitsklassen, de indeling daarin wordt niet, zoals in Duitsland per partij flessen, maar per gebied toegekend. De wijnen uit een bepaalde streek, gemeente of wijngaard moeten dus aan zekere eisen voldoen.


Verplichte etiketteringsvoorschriften voor alle E.E.G.-landen zijn:
– soort(1)
– inhoud (2)
– alc. gehalte in %vol. (3)
– naam bottelaar/producent of H.P.A.-codenummer (4)

Vaak wordt op een frans etiket vermeld:
– de herkomst (5)
– de kleur (6)
– andere toevoegingen.


Bij hogere klassen (soorten) zijn andere en meer verplichtingen. Daarom is hetvoor franse etiketten van belang de klasse-indeling te kennen. Deze wordt dan ook altijd op het etiket aangegeven. Staat er niets op het etiket, dan mag worden aangenomen dat het om een zeer eenvoudige Vin de table gaat.

De klasse-indeling is als volgt:
a) Vin de table (zonder geografische herkomstaanduiding), of Vin
C.C. Het enige wat hierbij gecontroleerd
wordt is of het inderdaad wijn is.

b) Vin de table, of Vin de Pays. De wijn moet afkomstig zijn uit de streek die op het etiket vermeld staat en
minimaal 9 vol%alcohol bevatten. Deze wijnen moeten door deskundigen proeftechnisch worden
goedgekeurd.

c) VDQS (Vins délimités de qualité supérieure).
Bij deze wijn is altijd het VDQS-zegeltje afgedrukt. Om dit te mogen gebruiken zijn de volgende
bepalingen van kracht:
– De herkomst (de wijn moet uit een bepaald, nauwkeurig omschreven gebiedkomen).
– De druiverassen zijn voorgeschreven.
– De maximaal toegestane opbrengst per hectare is voorgeschreven.
– Er geldt een minimaal alcoholgehalte.

d) Appellation d’origine contrôlée. Een Appelation is een gevestigde, beschermde naam, met eisen waaraan
men elk jaar maar weer moet zien te voldoen. De wet schrijft het volgende voor:
– De wijnen moeten komen uit een bepaald nauwkeurig omschreven wijngebied.
– Het alcoholgehalte van de wijn moet een bepaald minimum behalen. Per wijngebied is dit gehalte
verschillend.
– Er moeten bepaalde, met name genoemde druiverassen gebruikt worden.
– Elk wijngebied kent een maximaal toegestane opbrengst per hectare.
– Een bepaald aantal wijnstokken per hectare mag niet worden overschreden. Ook de manier van planten
en de plantafstand van de wijnstokken enzelfs de wijze van snoeien is voorgeschreven.

BRON: noroma.nl

Inzicht wijnetiketten

Every bottle of wine must have a label, and that label must provide certain information about the wine. Elke fles wijn moet een etiket, en dat etiket moet bepaalde informatie over de wijn. Some of the information on a wine label is required by the country where the wine is made. Other items of information are required by the country where the wine is sold. When the requirements are different in the two places, life can get very, very complicated for label writers! Een deel van de informatie over een wijn etiket wordt vereist door het land waar de wijn wordt gedaan. Andere items van informatie zijn vereist door het land waar de wijn wordt verkocht. Wanneer aan de voorwaarden verschillen in de twee plaatsen, kan het leven erg, erg ingewikkeld voor label schrijvers!

The forward and backward of wine labels De voorwaartse en achterwaartse van wijnetiketten

Many wine bottles have two labels. Vele flessen wijn hebben twee labels. The front label names the wine and grabs your eye as you walk down the aisle, and the back label gives you a little more information, ranging from reallyhelpful suggestions like “this wine tastes delicious with food” to oh-so-useful data such as “this wine has a total acidity of 6.02 and a pH of 3.34.” De voorzijde etiket de naam van de wijn en pakt je oog als je loopt door het gangpad, en de back-label geeft je een beetje meer informatie, variërend van reallyhelpful suggesties als “deze wijn smaakt heerlijk met voedsel” te oh-zo-nuttige gegevens, zoals “Deze wijn heeft een totaal zuurgehalte van 6,02 en een pH van 3.34.”

The US requires certain information to appear on the front label of all wine bottles — basic stuff, such as the alcohol content, the type of wine (usually red table wine or white table wine ), and the country of origin — but they don’t define front label. So sometimes producers put all that information on the smaller of two labels and call that one the front label. De VS vereist bepaalde informatie te verschijnen op de voorkant etiket van alle flessen wijn – elementaire dingen, zoals het alcoholgehalte, het type wijn (meestal rode tafelwijn of witte tafelwijn), en het land van herkomst – maar ze niet t definiëren front-label. Dus soms producenten zetten al die informatie op de kleinere van de twee labels en roepen dat men de voorkant label. Then the producers place another larger, colorful, dramatically eye-catching label — with little more than the name of the wine on it — on the back of the bottle. Toen de producenten plaats nog een grotere, kleurrijke, sterk in het oog springende label – met weinig meer dan de naam van de wijn op het – op de achterkant van de fles. Guess which way the back label ends up facing when the bottle is placed on the shelf? Guess welke wijze de rug etiket eindigt geconfronteerd wanneer de fles wordt geplaatst op de plank?

The mandatory sentence De verplichte zin

The federal government mandates that certain items of information appear on labels of wines sold in the US (see Figure 1). De federale overheid mandaten dat bepaalde informatie verschijnen op de etiketten van wijnen verkocht in de VS (zie figuur 1). Such items are generally referred to as the mandatory. These include Dergelijke posten worden in het algemeen aangeduid als het verplicht. Hiertoe behoren

  • A brand name Een merknaam
  • Indication of class or type (table wine, dessert wine, or sparkling wine) Vermelding van klasse of type (tabel wijn, dessert wijn of mousserende wijn)
  • The percentage of alcohol by volume (unless it is implicit in the class; for example, the statement “table wine” implies an alcohol content of less than 14 percent) Het percentage alcohol (tenzij het impliciet in de klas, bijvoorbeeld de vermelding “tafelwijn” impliceert een alcoholgehalte van minder dan 14 procent)
  • Name and address of the bottler Naam en adres van de bottelaar
  • Net contents (expressed in milliliters; the standard wine bottle is 750 ml, which is 25.6 ounces) Netto inhoud (uitgedrukt in milliliter, de standaard wijn fles is 750 ml, dat is 25,6 gram)
  • The phrase Contains Sulfites (with very, very few exceptions) De zinsnede Bevat Sulfiet (met zeer, zeer weinig uitzonderingen)
  • The government warning De regering waarschuwing
figuur

Figure 1: The label of an American varietal wine. Figuur 1: Het label van een Amerikaanse druivenrassen.

Label definitions Label definities

Here’s some other terms you may find on the label of your favorite bottle of wine. Hier is een aantal andere termen die u kan vinden op het etiket van uw favoriete fles wijn.

  • Vintage year: The year in which the grapes for a particular wine were harvested. Oogstjaar: Het jaar waarin de druiven voor een bepaalde wijn zijn geoogst.
  • Reserve: Indicates that a wine has received extra aging at the winery before release. Reserve: Geeft aan dat een wijn extra veroudering heeft ontvangen bij de wijnmakerij voor release.
  • Estate-bottled: States that the company the bottled the wine also grew the grapes. Estate-fles: Staat dat het bedrijf de flessen van de wijn groeide ook de druiven.Reacties zijn gesloten.